Sh. Arun Ojha ji (National Convener) addressing participants at 13th Rashtriya Sammelan